من در فصل دوم کتاب مغازه ی خودکشی، اثر ژان تولی رو روایت می کنم.

مغازه ی خودکشی (9)

/
در فصل دوم پادکست داکو، کتاب مغازه ی خودکشی، اثر ژان تولی رو ب…

مغازه ی خودکشی (8)

/
در فصل دوم پادکست داکو، کتاب مغازه ی خودکشی، اثر ژان تولی رو ب…

مغازه ی خودکشی (7)

/
در فصل دوم پادکست داکو، کتاب مغازه ی خودکشی، اثر ژان تولی رو ب…

مغازه ی خودکشی (6)

/
در فصل دوم پادکست داکو، کتاب مغازه ی خودکشی، اثر ژان تولی رو ب…

مغازه ی خودکشی (5)

/
در فصل دوم پادکست داکو، کتاب مغازه ی خودکشی، اثر ژان تولی رو ب…