• پـادکسـت داکو

    روایت داستان های کوتاه و بلند

فصل اول

در فصل اول داستان های کوتاه از نویسندگان مطرح جهان روایت شده است.

فصل دوم

در فصل دوم کتاب مغازه ی خودکشی اثر  ژان تولی روایت شده است.

فصل سوم

در فصل سوم داستان هایی از نویسنده های کمتر شناخته شده روایت شده است.

فصل چهارم

متن فصل چهارم

سری اپیزود های ویژه

در سری  اپیزودهای ویژه من به نقد و معرفی کتاب، معرفی افراد سرشناس ادبیات و هنر می پردازم.

سری اپیزود های ویژه

در سری  اپیزودهای ویژه من به نقد و معرفی کتاب، معرفی افراد سرشناس ادبیات و هنر می پردازم.